เราคือใครและเราทำอะไร

 • บราห์มา กุมารี คืออะไร?
 • อะไรคือเป้าหมายหรือแรงจูงใจของบราห์มา กุมารี
 • บราห์มา กุมารี บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้อย่างไร?

 

การสนับสนุนการดำเนินงานระดับท้องถิ่นและโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ระดับโลก

 • บราห์มา กุมารี ให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นอย่างไร
 •  ความร่วมมือและโครงการริเริ่มต่างๆในระดับโลก
 •  ความร่วมมือและโครงการริเริ่มต่างๆในระดับโลกอะไรบ้างที่ บราห์มา กุมารี เกี่ยวข้อง

 

งานสอน และ วิถีชีวิต

 • อะไรคือหลักสูตรหลักของบราห์มา กุมารี  
 • อะไรคือเสาหลักของวิถีชีวิตของบราห์มา กุมารี

 

หลักการดำเนินชีวิต ในวิถีของบราห์มา กุมารี

 • มีหลักการในการดำเนินชีวิตที่พิเศษใดในวิถีชีวิตของบราห์มา กุมารี หรือไม่
 • เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนบีเค, ทุกคนต้องปฏิบัติตามวิถีชีวิตของบราห์มา กุมารีหรือไม่
 • มีกฎการแต่งกายใดเป็นพิเศษหรือไม่
 • บราห์มา กุมารี มีมุมมองเชิงศาสนาอย่างไร
 • การทำสมาธิโดยมีความรู้เป็นฐานนั้นทำงานอย่างไร
 • บทบาทของครูที่สอนการทำสมาธินี้คืออะไร

 

ทุนดำเนินการ

 • บราห์มา กุมารี ได้รับเงินทุนในการดำเนินงานอย่างไร
 • เหตุใดทุกหลักสูตรและโปรแกรมของบราห์มา กุมารี จึงฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้เข้าร่วม

 

การมีส่วนร่วม

 • ใครบ้างที่สามารถเข้าร่วมหลักสูตรและโปรแกรมต่างๆ
 • เด็กได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมหรือไม่
 • ฉันต้องได้รับคำเตือนล่วงหน้าใดๆก่อนการเรียนรู้การทำสมาธิของราชาโยคะหรือไม่
 • ศูนย์ของบราห์มา กุมารี มีการให้คำปรึกษาหรือไม่

 

ประวัติและผู้นำองค์กร

 • บราห์มา กุมารี ก่อตั้งขึ้นที่ไหนและเมื่อใด
 • ประวัติของผู้ก่อตั้งบราห์มา กุมารี เป็นอย่างไร

 

องค์กรและการดำเนินงาน

 • ใครคือผู้บริหารใหญ่ของบราห์มา กุมารี
 • บราห์มา กุมารี แปลว่าอะไร