การสนับสนุนการดำเนินงานระดับท้องถิ่นและโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ระดับโลก

  • บราห์มา กุมารี และการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นอย่างไร
  • ความร่วมมือและโครงการริเริ่มต่างๆในระดับโลก
  • ความร่วมมือและโครงการริเริ่มต่างๆในระดับโลกอะไรบ้างที่ บราห์มา กุมารี เกี่ยวข้อง

 

บราห์มา กุมารี ให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นอย่างไร

บราห์มา กุมารี มีบทบาทที่สำคัญในการทำงานในระดับชุมชนท้องถิ่น มีการจัดสัมมนา หลักสูตร และเวิร์คช็อปต่างๆ เกี่ยวกับการทำสมาธิ  การพัฒนาตนเอง และวิธีการใหม่ๆในการทำงานร่วมกันในชุมชน หลักสูตรและการนำเสนอต่างๆนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ  แต่ละวัฒนธรรม และตามความสะดวกเหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น 

หลักสูตรต่างๆนี้ถูกจัดให้มีขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆของชุมชน ในคุก โรงพยาบาล บ้านพักคนชรา สถานบำบัดผู้ติดยา โรงเรียน และสถานประกอบการธุรกิจท้องถิ่น หลักสูตร เหล่านี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานในสาระทางจิตวิญญาณในทางปฏิบัติ และการนำไปใช้งาน ด้วยความมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต เนื้อหาส่วนใหญ่นำมาจากการเรียนการสอนของ บราห์มา กุมารี ผู้คนสามารถเข้าใจตนเองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ได้สำรวจและทำการทดลองทักษะของชีวิตทางจิตวิญญาณ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสัมพันธ์ที่ง่ายดายขึ้น  และสามารถเติมเต็มชีวิตได้มากขึ้น

 

นอกเหนือจากหลักสูตรการทำสมาธิแบบราชาโยคะแล้ว หลักสูตรอื่นๆที่เรานำเสนอ เช่น 

•    การเอาชนะความโกรธ - ทำความเข้าใจสาเหตุที่อยู่เบื้องหลัง และรูปแบบที่ละเอียดอ่อนต่างๆของความโกรธ ผลกระทบของความโกรธต่อสุขภาวะของเรา และวิธีการที่จะใช้พลังงานในวิธีที่มีประสิทธิภาพกว่านั้น 
•    การคิดในเชิงบวก - สำรวจบทบาทของความคิดที่ก่อให้เกิดการรับรู้โลก การให้ความหมาย และการกระทำของเรา และเรียนรู้เกี่ยวกับการกลับคืนสู่ความเป็นเนื้อแท้ อิสรภาพ และการกลับมาเป็นนายของตนเอง
•    การรักและชื่นชมตนเอง - เราจะสร้างอุปนิสัยแห่งบุคลิกภาพภายในที่ สร้างเสริมความเคารพและเห็นคุณค่าในตนเองได้อย่างไร 
•    การใช้ชีวิตที่ปราศจากความเครียด - เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการตระหนักรู้ และการจัดการกับระดับต่างๆของความเครียด ความวิตกกังวล และความดึงรั้งต่างๆ และเรียนรู้วิธีการง่ายๆบางประการ ที่จะลดสิ่งเหล่านั้นลง โดยการเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิต

 

 

การสนับสนุนเพิ่มเติม
•    การให้พลังกับผู้หญิงและผู้ชาย
•    สิ่งแวดล้อม
•    ภาวะผู้นำ
•    เยาวชน
กิจกรรมด้านอื่นๆ เช่น การศึกษา การดูแลสุขภาพ interfaith และสถานที่ของ detention นอกจากนี้ก็มียังมีศูนย์ อบรมที่ให้การสนับสนุนและหล่อเลี้ยงสิ่งแวดล้อม ที่ผู้คนกลุ่มต่างๆ ในสายอาชีพต่างๆ สามารถมาเรียนรู้ ทำความรู้จักกับการทำสมาธิ และความเข้าใจทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นรากฐานทั้งในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และชีวิตการทำงาน
  

ความร่วมมือและโครงการริเริ่มต่างๆในระดับโลก

ความร่วมมือและโครงการริเริ่มต่างๆในระดับโลกอะไรบ้างที่ บราห์มา กุมารี เกี่ยวข้อง

Brahma Kumaris engages in a variety of partnerships, based on shared purposes and principles. Partnerships include:

•    India One โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ การหลอมรวมของจิตวิญญาณและคุณค่า เข้ากับการค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่

•    Yogic Agriculture โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในกุจราช ประเทศอินเดีย เพื่อให้ความรู้แก่ชาวนาชาวไร่ ในการสร้างสภาพจิตที่เต็มไปด้วยความสงบและความรักมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ทำงานในไร่นา ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นยิ่งใหญ่มาก งานวิจัยโดยมหาวิทยาลัย SD Agricultural นั้นพบว่า พืชผลให้ผลผลิตและปริมาณแร่ธาตุเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ โครงการนี้ดำเนินการโดยฝ่าย rural wing ของบราห์มา กุมารี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายต่อชาวไร่ชาวนาหรือสิ่งแวดล้อม คุณประโยชน์อื่นๆที่ได้รับรายงาน คือการพัฒนาสุขภาวะ และการกลับคืนสู่สภาพปกติของสภาวะอารมณ์ที่ดีขึ้น (อ่านเพิ่มเติม)

 


•    ภาพและเสียงแห่งความหวัง  สื่อ ในฐานะตัวแทนเพื่อคุณประโยชน์โลก ที่มีพันธกิจคือ การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกนั้น เกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับ โลกที่เราต้องการอยู่อาศัยนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การแก้ปัญหาที่มีในโลกเท่านั้น มันไม่ใช่การพยายามแก้ปัญหาในระดับผิวเผิน หรือกลบเกลื่อน ความเป็นจริงที่รับได้ยากบางประการ แต่มันคือการขยายสู่ศักยภาพที่ดีที่สุด ในธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ และเท่าที่เป็นไปได้ สิ่งนี้ก็จะนำแสงสว่างไปยังขั้นตอนวิธีการต่างๆ ที่เราจะใช้ก้าวไปสู่อนาคตที่เราต้องการ (อ่านเพิ่มเติม)•    ฟอรั่มจิตวิญญาณแห่งมนุษยชาติ   การปรับใหม่ของเข็มทิศเพื่อนำไปสู่คุณค่าหลักของความเป็นมนุษย์ เครือข่ายระดับโลกอันใหม่ อันประกอบไปด้วยองค์กรต่างๆ ชุมชน และผู้คน ที่มีพันธะสัญญาในการช่วยกันนำการเปลี่ยนแปลง ไปสู่การปกครองดูแล และการตัดสินใจ อันมีพื้นฐานอยู่บนคุณค่าหลักของความเป็นมนุษย์ ในฟอรั่มนี้จะเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อการเผชิญหน้าอันลึกล้ำ การสำรวจ และมีบทสนทนากันระหว่างผู้นำ เพื่อการค้นพบวิธีการใหม่ๆที่จะก้าวไปข้างหน้า (อ่านเพิ่มเติม)
•    โรงพยาบาลโกลบอลและศูนย์วิจัย ที่ภูเขาอาบู ราชสถาน ประเทศอินเดีย  ในปี 1989 ศัลยแพทย์โรคมะเร็งศีรษะและคอ ผู้มีความสามารถผู้อยู่ที่มุมไบ Dr Ashok Mehta ได้มาเยี่ยมเยียนสำนักงานใหญ่ของบราห์มา กุมารี ที่ภูเขาอาบู ประสบการณ์ด้านบวกที่ได้รับ ได้ทำให้เขาเชื่อว่า บราห์มา กุมารี นั้น เป็นกลุ่มของผู้คนที่มีจิตใจคล้ายคลึงกัน ที่เขาสามารถทำงานด้วยได้ ในการสร้างสิ่งที่เป็นวิสัยทัศน์ของเขา ในรูปแบบของโรงพยาบาลต้นแบบ ที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โครงการนี้ได้รับการดูแลจาก Khuba and GulabWatumull of Mumbai and Hawaii (USA)  และได้รับชื่อว่า J Watumull Global Hospital & Research Centre เพื่อเป็นที่ระลึกแก่บิดาผู้ล่วงลับ
•    มูลนิธิแจงกีเพื่อการดูแลสุขภาพแห่งโลก องค์กรการกุศลของอังกฤษ ที่ส่งเสริมความเป็นจิตวิญญาณในการดูแลสุขภาพ ทำงานสนับสนุนผู้ให้บริการทางการแพทย์ ผ่านบทสนทนาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณค่าต่างๆ และให้คุณประโยชน์ต่อสุขภาวะโดยรวม ผ่านทาง หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ ซีดี และเล็คเชอร์ต่างๆ นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ แก่โรงพยาบาลโกบบอลและศูนย์วิจัยพัฒนา ในภูเขาอาบู ประเทศอินเดีย ซึ่งบุกเบิกโมเดลการดูแลสุขภาพ โดยรวมเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ เข้ากับความเป็นจิตวิญญาณและการแพทย์ทางเลือกต่างๆ ดาดี้แจงกี คือประธานของมูลนิธิแจงกีนี้
•    มูลนิธิจุดแห่งชีวิต องค์กรไม่แสวงหากำไรในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ชุมชนของโลก มูลนิธินี้ถูกก่อตั้งขึ้น จากวิสัยทัศน์ของโมเดลทางจิตวิญญาณของการดูแลสุขภาพ  ที่เน้นสุขภาวะของบุคคลในภาพรวม มันมีเป้าหมายเพื่อรวมการดูแลที่มุ่งเน้นที่ตัวบุคคล เข้ากับวิธี การต่างๆที่มีอยู่แล้วในการดูแลสุขภาพอื่นๆ และให้ข้อมูลกับประชาชนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกัน ในเชิงองค์รวม โดยมุ่งเน้นด้านจิตวิญญาณกับสุขภาพ การดูแลเอาใจใส่ การเยียวยา การดูแลตนเอง และการศึกษาด้านการดูแลสุขภาพ มูลนิธิจุดแห่งชีวิตนี้ ทำงานร่วมกันกับ บราห์มา กุมารี ใน 2 ด้านหลักคือ 
•    โครงการริเริ่มต่างๆในการให้การศึกษากับชุมชน กับผู้ให้บริการทางสุขภาพ และสาธารณะชน ภายใต้ชื่อของ ความหวังในการดูแลสุขภาพ 
•    โครงการช่วยเหลือต่างๆในระดับโลก เพื่อสนับสนุนงานของ J Watumull Global Hospital & Research Centre ที่ ภูเขาอาบู ประเทศอินเดีย และโครงการอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน โดยผ่านการช่วยเหลือด้านทรัพยากรทางกายภาพต่างๆ และงานอาสาสมัครของผู้ให้บริการในสายอาชีพ


โครงการริเริ่มระดับโลกของบราห์มา กุมารี เกิดจากผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่นำการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณของพวกเขามารวมเข้ากับงานที่พวกเขาทำในโลก การนำเรื่องราวทางจิตวิญญาณมาผสมผสานเข้ากับประเด็นปัญหาของโลก ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางศาสนา ถูกนำมาสำรวจพิจารณาผ่านโครงการต่างๆสู่ในประชาชนในวงกว้าง เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ ที่ก่อให้เกิดการตระหนักรู้ต่างๆ หลักสูตรต่างๆ กิจกรรม โปรแกรม และโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวัน ครอบคลุมบริบทของวัฒนธรรมที่หลากหลาย โครงการเหล่านี้เช่น :

 

•   บทสนทนาเสียงเพรียกแห่งกาลเวลา นำกระบวนการร่วมโดย BK Jayanti Kirpalani ประธานของ บราห์มา กุมารี  ประเทศอังกฤษ และ Peter Senge อาจารย์อาวุโสแห่งมหาวิทยาลัยเอ็มไอที สหรัฐอเมริกา ผู้นำจากวัฒนธรรมต่างๆ ตัวแทนจากศาสนา และเชื้อชาติต่างๆ ได้มาร่วมกันโดยได้รับเกียรติ ความเคารพ และการชื่นชมรู้ค่า ในคุณค่าภายในของแต่ละคน ในความร่วมมือนั้น พวกเขาสำรวจเรื่องราวต่างๆที่สำคัญที่การบ่มเพาะความงอกงามส่วนบุคคลและส่วนรวมมาบรรจบกัน พวกเขาเชื่อว่าการสำรวจร่วมกันเช่นนี้ จะเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการแก้ไขปัญหาที่ใหญ่ขึ้น ที่จะเกิดขึ้นกับโลกในอนาคต

•   อนาคตแห่งพลัง บทสนทนาเฉพาะที่ต่อเนื่องหลายครั้ง เพื่อการค้นหาการเคลื่อนไหลถ่ายเทของพลังที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบต่อภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 เจ้าภาพคือดาดี้แจงกี ผู้บริหารใหญ่ของบราห์มา กุมารี  และ Nizar Juma นักธุรกิจและนักอุตสาหกรรม ชาวไนโรบี บทสนทนานี้ได้ทำให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสที่จะใช้เวลาและใคร่ครวญ ต่อความหมายที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพลังในชีวิตของพวกเขา

•   รีทรีท “เลือก เปลี่ยน และกลายเป็น” รีทรีทนี้จัดขึ้นทุกปีในเมืองต่างๆทั่วโลก มันเป็นไปเพื่อการร่วมกันของเยาวชนที่ขับเคลื่อนด้วยความหวัง และมีจิตใจที่คล้ายกัน ที่จะสำรวจวิธีใหม่ๆที่กล้าหาญในการดำเนินงาน วิธีที่สร้างสรรค์แปลกใหม่ในการมองสิ่งต่างๆ และวิธีที่เป็นบวกในการเป็นหรือการใช้ชีวิต มันเป็นการทดลองการดำเนินงานแบบใหม่ เพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง เป็นวิถีจากในสู่นอก และเป็นสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงในระดับลึก ระหว่างโลกภายในและโลกภายนอก กระบวนการของรีทรีทนี้ เป็นการผสมผสานอย่างสร้างสรรค์ ของการใคร่ครวญบทสนทนา การมีส่วนร่วม การทำสมาธิ และละครหรือการละเล่นต่างๆ ที่ซึ่งเยาวชนจะสามารถพัฒนาแผนที่ของชีวิตส่วนบุคคลของพวกเขา เพื่อแสดงออกซึ่งศักยภาพที่มี

•   โครงการใบหน้าทั้ง 4 ของสตรี (สตรี 4 ยุค) เป็นการช่วยเหลือผู้หญิงในการสร้างสมดุลย์ของชีวิต ในด้านส่วนตัว ครอบครัว และหน้าที่การงาน และสำรวจความหมายที่ลึกลงไปของคุณลักษณะในความเป็นหญิง กับบทบาทของพวกเขา ในการฟื้นฟูความเป็นมนุษย์ ให้กลับเข้าสู่สภาพดั้งเดิมของความเป็นเนื้อแท้ และสอดคล้องกลมกลืน

•   โครงการ Being with One ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน ความไม่มั่นคงในหลายพื้นที่ในโลก และความทุกข์ยากของผู้คนนับล้าน บางทีอาจจะมีวิธีอื่นที่เราสามารถช่วยได้ในฐานะชีวิตทางจิตวิญญาณ เรานั้นล้วนมีต้นกำเนิดเดียวกัน ต้นกำเนิดแห่งแสง และพลังทางจิตวิญญาณเดียวกัน ผู้คนจำนวนมากในเวลานี้ตระหนักว่า เราสามารถยกระดับจิตสำนึกของเราได้อย่างนุ่มนวล เชื่อมโยงกับต้นกำเนิด และรับใช้โลกในฐานะเครื่องมือของผู้เป็นหนึ่งเดียวนั้น เพื่อนำมาซึ่งแสงแห่งการเยียวยา ความรัก และพลังเพื่อโลกนี้อีกครั้ง 

มันเป็นการกระทำที่ละเอียดอ่อน ซึ่งเราสามารถรับใช้และให้พลัง และทำให้ผู้อื่นเข้มแข็งขึ้น ในกระบวนการนี้ เรายังสามารถให้พลังแก่ความสามารถในการคืนสภาพของเราเอง เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายต่างๆในชีวิตประจำวันของเรา อะไรก็ตามที่เราเรียกว่า ผู้เดียว นั้น ผู้ซึ่งเราทั้งหลายมีความเกี่ยวเนื่องร่วมกันอยู่ และเชื่อมโยงกับสิ่งนี้ เราขอเชื้อเชิญท่าน ให้มาร่วมกับเราในแต่ละปี ในโครงการแห่งความพยายามในความร่วมมือนี้ ที่เรียกว่า
 Being with One ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายนซึ่งเป็นวันสันติภาพสากลขององค์การสหประชาชาติ ถึงวันที่ 2 ตุลาคม คือวันไม่ก้าวร้าวรุนแรงนานาชาติ

 

•   เพียง 1 นาที เป็นโครงการสร้างสรรค์ที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการฉลอง 70 ปีของบราห์มา กุมารี  ในเวลานี้ทั่วทั้งโลก ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เริ่มตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการทำสมาธิสั้นๆระหว่างวัน การพักเบรคในชีวิตประจำวัน ที่มักจะวุ่นวายและเต็มไปด้วยสิ่งท้าทายนี้ ช่วยให้เรามีประสบการณ์ของความสงบ และมีสุขภาวะที่ดี ไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดก็ตามรอบตัวเรา ทุกคนนั้นสามารถฝึกฝนการเบรค 1 นาทีนี้ได้ ทุกที่ทุกเวลา เว็บไซต์เพียง 1 นาที มีเครื่องมือง่ายๆ และคำแนะนำสั้นๆ ที่ทดสอบแล้ว ที่จะบอกว่าเราจะเริ่มต้นได้อย่างไร

•   วัฒนธรรมแห่งความสงบและความไม่ก้าวร้าวรุนแรง ในพันธสัญญาที่จะสร้างความสงบ การไกล่เกลี่ย ป้องกัน และแก้ไขความขัดแย้ง การให้ความรู้เกี่ยวกับความสงบและความไม่ก้าวร้าวรุนแรง ความอดกลั้น การยอมรับ การเคารพซึ่งกันและกัน การประชุมร่วมมือข้ามวัฒนธรรม จากต่างกลุ่มความเชื่อทางศาสนาและศรัทธา บราห์มา กุมารี ได้มีส่วนร่วมในช่วงทศวรรษ 2000 ถึง 2010 เพื่อส่งเสริมการประกาศนโยบาย และรวบรวมรายชื่อหลายพันคน ในรูปแบบของการให้คำตกลงร่วมมือในสิ่งนี้

•   การแบ่งปันคุณค่าเพื่อโลกที่ดีกว่า โครงการนี้ใช้เวลา 1 ปี เริ่มในเดือนกันยายน 1994 และต่อเนื่องไปถึงเดือนตุลาคม 1995 เพื่อเป็นเกียรติและเฉลิมฉลอง UN50 ตลอดทั้งปี ศูนย์ของบราห์มา กุมารี ทั้งหมด ได้จัดรายการและมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับคุณค่า 12 ประการ : การให้ความร่วมมือ อิสรภาพ ความสุข ความซื่อสัตย์ ความถ่อมตน ความรัก ความสงบ ความเคารพ ความรับผิดชอบ ความเรียบง่าย ความอดทน และการเป็นหนึ่งเดียวกัน

•   ความร่วมมือในโลกเพื่อโลกที่ดีกว่า โครงการริเริ่มขององค์การสหประชาชาติ ในรูปของ โครงการผู้นำสาส์นแห่งความสงบ ซึ่งได้การมีส่วนร่วมมาจากผู้คน ไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำ หรือรูปภาพ โดยเป็นการตอบสนองต่อคำถามที่ว่า วิสัยทัศน์ของท่านเกี่ยวกับโลกที่ดีกว่านี้นั้น คืออะไรวิสัยทัศน์ ความหวัง และแรงจูงใจอันเป็นเป้าหมายของผู้คนจากมากกว่า 120 ประเทศ ได้ถูกรวบรวมไว้ วิสัยทัศน์ของโลกได้ถูกสร้างขึ้น และถูกสะท้อนออกมาโดยประชากรของโลกนี้ Visions of a Better World, a Peace Messenger Publication ได้ตีพิมพ์เรื่องราวต่างๆ ที่สร้างสีสันและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้

 

 

•   โครงการล้านนาทีแห่งความสงบ เพื่ออุทิศให้กับองค์การสหประชาชาติในปีสันติภาพสากล คำร้องขอนี้ ขอร้องให้ผู้คนประกาศที่จะให้เวลาในการทำสมาธิ การคิดบวก หรือการสวดมนต์เพื่อสันติภาพ โครงการนี้ดำเนินอยู่ใน 88 ประเทศ และสามารถรวบรวมเวลาได้ 1,231,975,713 นาทีแห่งความสงบ รวมแล้วเป็นเวลา 2,344 ปีแห่งสันติภาพ บราห์มา กุมารี ได้รับรางวัลทูตสันติภาพสากลในระดับนานาชาติ 1 รางวัล และในระดับชาติ 7 รางวัล จากเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในคุณประโยชน์ที่สร้างขึ้นให้แก่โลกในปีนั้น