อะไรคือหลักสูตรหลักของบราห์มา กุมารี

หัวใจของการสอนของบราห์มา กุมารี  คือหลักสูตรพื้นฐานในการทำสมาธิแบบราชาโยคะ หลักสูตรนี้จะให้ความเข้าใจในทางปฏิบัติ ของความสัมพันธ์ระหว่างดวงวิญญาณและวัตถุธาตุ เช่นเดียวกับความเข้าใจไนความเกี่ยวข้องกันระหว่างดวงวิญญาณ พระเจ้า และโลกแห่งวัตถุนี้ ชั้นเรียนต่อเนื่องหลายครั้งในหลักสูตรนี้ จะช่วยให้การเดินทางภายในของคุณเป็นไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

  • จิตสำนึก และการตระหนักรู้ในตนเอง
  • ความเชื่อมโยง และความสัมพันธ์กับพระเจ้า
  • กฎแห่งกรรม
  • วงจรของเวลา
  • ต้นไม้แห่งชีวิต
  • วิถีชีวิตทางจิตวิญญาณ

บทเรียนเหล่านี้ถูกนำเสนอใน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 เป็นความรู้พื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการทำสมาธิแบบราชาโยคะ ส่วนนี้เป็นไปเพื่อผู้คนที่สนใจเรียนรู้วิธีการสมาธิ เพื่อฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนที่ 2 นำเสนอคำสอนของราชาโยคะในฐานะของการศึกษา ผู้สนใจจะได้เรียนรู้คำสอนต่างๆอันนำไปสู่สัจจะที่เป็นสากลในเชิงลึก จุดมุ่งหมายของการสอนนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการจดจ่อจิตใจ และค้นพบความงดงามสูงส่งของดวงวิญญาณ ซึ่งเป็นคุณสมบัติแก่นแท้ที่ลึกล้ำที่สุดภายใน สิ่งนี้เป็นไปสำหรับผู้คนที่ต้องการที่จะใช้ตรรกะและการพิจารณาตัดสินด้วยตนเอง ผู้ซึ่งต้องการเรียนรู้จากการตัดสินใจด้วยประสบการณ์ตรงของตนเอง และดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตที่ยกระดับในเชิงจิตวิญญาณ

 

อะไรคือเสาหลักของวิถีชีวิตของบราห์มา กุมารี

มีเสาหลัก 4 ด้านด้วยกัน คือ :

  • การศึกษาเล่าเรียน - การศึกษาเล่าเรียนทุกวันเกี่ยวกับความรู้ทางจิตวิญญาณ จะให้การหล่อเลี้ยงแก่ดวงวิญญาณ เพื่อขจัดศรัทธาที่มืดบอด และเพื่อให้เห็นโอกาสในการนำความรู้จากการนำคำสอนไปใช้ในเหตุการณ์ สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต
  • การทำสมาธิ - การทำสมาธิจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงโดยตรงกับแหล่งกำเนิด ซึ่งจะทำให้ดวงวิญญาณสามารถดึงพลังและสร้างสมความสามารถทางจิตวิญญาณ และความสามารถในการปรับตัวคืนสภาพของจิตใจ
  • การฝึกฝนคุณธรรม - การตระหนักรู้ในตนเองในฐานะดวงวิญญาณ จะปลุกเรียกคุณธรรมที่สูงส่งที่เป็นแก่นสารภายในที่จำเป็น ส่งผลให้เกิดความแข็งแกร่งภายในในการเอาชนะความเชื่อเกี่ยวกับตนเองที่เป็นลบ และอิสรภาพที่จะเป็นตัวตนที่เป็นเนื้อแท้
  • การรับใช้ช่วยเหลือ - คนที่เราเป็นนั้น ปรากฏให้เห็นผ่านการทำงานรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยการนำคุณธรรมของดวงวิญญาณเข้าไปสู่บทบาทใดก็ตามที่เรานั้นรับบทบาทอยู่