นักเรียนของ บราห์มา กุมารี นั้นมาจากทุกวัย และทุกพื้นฐานชีวิต เป็นผู้ที่เข้ามาศึกษาความรู้ทางจิตวิญญาณ ให้ความเคารพต่อทุกพื้นฐานความเชื่อ ความศรัทธา และให้การอธิบายอย่างสอดคล้องในเรื่องของธรรมชาติของดวงวิญญาณ พระเจ้า เวลาและกรรม และให้แรงบันดาลใจต่อการมีวิถึชีวิตที่รู้แจ้ง

นักเรียนของ บราห์มา กุมารี คือผู้ที่ฝึกฝนและสอนสมาธิแบบราชาโยคะ ที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจและหล่อเลี้ยงให้เกิดความสมดุลอย่างดีระหว่างโลกภายในและภายนอกของเรา ผ่านกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และการมีส่วนร่วมในหลายๆ กิจกรรม เราสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจด้านจิตวิญญาณ ความเป็นผู้นำที่มีความซื่อตรงและมีการกระทำที่สูงส่งเพื่อสร้างสรรค์โลกที่น่าอยู่