บรา ห์มากุมารี ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ ภูเขาอาบู ประเทศอินเดีย ประกอบด้วยเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก มากกว่า 110 ประเทศ และเป็นองค์กรเอกชนระดับนานาชาติ (NGO) ซึ่งองค์การสหประชาชาติให้การรับรองโดยสภาคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (ECOSOC)

 

นอกจากนั้น บราห์มา กุมารียังมี:

1.สถานภาพทางกฎหมายในทำงานร่วมกับแผนกข่าวสารสาธารณะ (DIP)

2.สถานภาพทางกฎหมายในการให้คำปรึกษากับองค์กรยูนิเซฟ(UNICEF)

3.สถานภาพทางกฎหมายในการร่วมสังเกตการณ์กับสมัชชาด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ (UNEP)

 

และมีสถานภาพต่อไปนี้ด้วย

1. องค์กรสังเกตการณ์ ให้กับสหประชาชาติตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)

2. กรรมการนำด้านการศึกษาสำหรับประชาชนในชนบท  (ERP) และองค์กรด้านอาหารและการเกษตร (FAO)

 

เพื่อ ที่จะส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายและหลักการขององค์การสหประชาชาติ ตามวิถีทางจิตวิญญาณของบราห์มา กุมารี การตระหนักรู้ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ และการปฏิบัติ ได้ถูกนำไปใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ วิกฤตด้านอาหาร ความเท่าเทียมทางเพศ การสาธารณสุขโลก การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินตามหลักมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน รวมถึงวันและทศวรรษสากลต่างๆ ที่เกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชน

เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของเราสหประชาชาติ คลิกที่นี่