เป็นการฝึกสมาธิแบบเปิดตาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในทุกเวลา และทุกสถานการณ์ จึงสามารถคงความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคมและบทบาท หน้าที่ต่างๆ ได้ตามปกติ

 

การฝึกจิตแบบราชาโยคะ ไม่ได้เป็นเพียงการทำสมาธิ แต่ยังมีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง บนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจทางจิตวิญญาณและการมีความสัมพันธ์กับแหล่งพลังงานที่สูงส่งและบริสุทธิ์

การฝึกจิตแบบราชาโยคะ ไม่ใช่การออกกำลังกาย ไม่ต้องหยุดความคิดหรือการกระทำ ไม่มีการใช้คัมภีร์ บทสวด มันตรา หรือการกำหนดอิริยาบถใดๆ

 

เป้าหมายของการฝึกจิตแบบราชาโยคะ คือ การกลับมาเป็นนายของตนเอง มีความคิด คำพูด และการกระทำที่ถูกต้องแม่นยำ เหมาะสมกับสถานการณ์ ทำให้เราเป็นอิสระจากสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งปวง และกลับไปสู่สภาพที่สมบูรณ์พร้อมของการเป็นมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่การมีชีวิตอยู่ร่วมกับทุกคนได้อย่างมีความสงบและความสุข

 

ผู้สนใจ สามารถติดต่อเพื่อนัดหมายรับบทเรียนได้ที่ทุกศูนย์ของบราห์มา กุมารี